hero-yoga-900-New-Splitter

3 cách ?? tìm chi?c laptop trong m? c?a b?n

 1. Tìm theo danh m?c s? d?ng

  X ?óng

  Công vi?c, Gaming, H?c sinh & Sinh viên...

 2. Tìm ki?m theo phân lo?i s?n ph?m

  X ?óng

  M?ng và Nh?, 2 trong 1, Chromebook...

X ?óng
X ?óng
Tìm ki?m theo ch?c n?ng

Nh?p vào t?i ?a 2 l?a ch?n bên d??i.

  • H?p tr?c tuy?n
  • Các b?ng tính & b?n báo cáo
  • Nh?ng bài nghiên c?u ??y tính c?nh tranh
  C?ng vi?c
  C?ng vi?c
  • Ch?nh s?a hình ?nh / video
  • Ph?i h?p ?m thanh / ?m nh?c
  • Các ?ng d?ng thi?t k? & k? thu?t
  Sáng t?o và Gi?i trí
  Sáng t?o và Gi?i trí
  • Bài t?p v? nhà & các bài báo cáo
  • Nghiên c?u tr?c tuy?n & các bài báo cáo
  • Thi?t k? m?nh m? & b?n b?
  Dành cho h?c sinh - sinh viên
  Dành cho h?c sinh - sinh viên
  • Trò ch?i MMORPG & b?n súng góc nhìn th? nh?t
  • Th??ng th?c trò ch?i ?? h?a chuyên nghi?p
  • ?m thanh s?c nét & hình ?nh s?ng ??ng
  Ch?i trò ch?i
  Ch?i trò ch?i
  • Gi? liên l?c th??ng xuyên v?i b?n bè & gia ?ình
  • Thanh toán hóa ??n & qu?n lí tài chính
  • Xem phim và video tr?c tuy?n
  S? d?ng hàng ngày
  S? d?ng hàng ngày
Tìm ki?m theo lo?i

Click 1 selection below.

  • M?t lo?t các tính n?ng
  • Tuy?t v?i cho c? c?ng vi?c & gi?i trí
  Máy tính truy?n th?ng
  Máy tính truy?n th?ng
  • Thi?t k? ti?t ki?m kh?ng gian C?i ti?n & linh ho?t
  • Thi?t k? th?i th??ng
  • Máy tính xách tay, máy tính b?ng,…
  2 trong 1
  2 trong 1
  • Tuy?t v?i cho nh?ng chuy?n ?i, nh?ng lúc di chuy?n
  • Kh?ng là gánh n?ng c?a b?n
  • Thi?t k? bóng b?y
  M?ng và Nh?
  M?ng và Nh?
  • Gameplay thu hút
  • C?u hình kh?ng
  • Thi?t k? h?m h?
  Ch?i trò ch?i
  Ch?i trò ch?i
Filter By Specs
Narrow Your Search
Viewing  0  K?t qu? ?? l?c

Xem t?t c?

Xem t?t c?

Ví d? Ch?n m?t nhãn hi?u máy tính

 • THINKPAD

  • Hiê?u n?ng ma?nh me?
  • ?ô? bê?n ?a?ng tin câ?y
  • Ba?o mâ?t tuyê?t ?ô?i

 • IDEAPAD

  • ?a da?ng sa?n phâ?m
  • Thiê?t kê? hiê?n ?a?i
  • ?a?p ??ng nhu câ?u

 • Yoga

  • Laptop ?a n?ng linh hoa?t
  • Thi?t k? b?t m?t
  • Nh?y bén và d? s? d?ng

 • Legion

  Powerful gaming performance

  Sleek designs

  15-inch and 17-inch displays

Hiê?u N?ng Tuyê?t V??i,
??? Bê?n Huyê?n Thoa?i

ThinkPad X1 Series: Front facing Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 laptop with color-matched keyboard.
X1
Dòng siêu ph?m máy tính ??ng c?p v??t tr?i
ThinkPad Dòng X: ThinkPad X13 Gen 2 (13” Intel) laptop – ThinkPad X13 Gen 2 (13” Intel) laptop – front view, lid open, with picture of rocks, sky, and red motion graphic superimposed on the display
X
Siêu nh? v?i hi?u n?ng dành cho di ??ng t?i ?a & th?i gian dùng pin siêu dài.
ThinkPad Dòng T: ThinkPad T14 (14″ Intel) Front view
T
Hi?u n?ng và ?? b?n ch?c trong dòng máy tính xách tay quan tr?ng nh?t c?a chúng tôi
ThinkPad Dòng E & Edge: Black Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 front view with keyboard showing
E
Thi?t k? riêng bi?t, công c? qu?n lý SMB.
ThinkPad L Series: Front-facing Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) laptop open 90 degrees, showing 14” display and keyboard.
Mainstream value-priced devices with productivity-rich features

Thiê?t Kê? Th??i Trang,
Hiê?u N?ng ??n ?i?nh

S Series: 5i Pro Gen 6 (14 Intel)
Máy tính m?ng nh? trong t?m tay. Dòng s?n ph?m siêu m?ng, ti?n d?ng phù h?p v?i nhu c?u th??ng nh?t.
IdeaPad Flex Series: IdeaPad Flex 5i (14)
Hi?u n?ng k?t n?i n?ng su?t làm vi?c và gi?i trí t?i ?a

M??T THI??T BI? ?I?NH CAO,
B??N CH?? ??? TUY??T V??I

Yoga Slim Series: Yoga Slim 7i (13)
Máy tính siêu m?ng v?i thi?t k? th? công tinh t? và mang l?i m?t th? gi?i gi?i trí s?ng ??ng.
Yoga C Series: Yoga 9i (14)
Máy tính 2-in-1 ??c ?áo k?t h?p thi?t k? th? công tinh m?, siêu m?ng và s? h?u nhi?u tính n?ng sáng t?o cho th? gi?i gi?i trí s?ng ??ng.
Yoga Detachable Series: Yoga Duet 7
Thi?t b? 2-trong-1 bi?n hình linh ho?t v?i bàn phím Bluetooth® r?i s? h?u hi?u n?ng tân ti?n cùng hàng lo?t tính n?ng sáng t?o.
Yoga 2-in-1 Series: lenovo-laptop-yoga-7i-14-series-thumbnail.png
Bold innovation, exquisite craftsmanship

Gaming on the go

Sub Gaming: ap-Legion_Y540_15_400x300.png
Laptop ch?i game ???c thi?t k? b?i nh?ng ng??i hi?u ???c nhu c?u c?a game th?, ???c t?o ra ?? mang l?i tr?i nghi?m ch?i game tuy?t v?i ngay t? khi m? h?p.
5 Series: Lenovo Legion Y730 Laptop front view
Legion 5 Series | Máy tính xách tay gaming

Máy tính xách tay là c?a ngõ l?n nh?t c?a b?n ?? vào th? gi?i tr?c tuy?n và h?n th? n?a (ngo?i tr? ?i?n tho?i thông minh c?a b?n, t?t nhiên). Và t?t c? chúng ta ??u có các ?u tiên khác nhau:

 • Máy tính xách tay hi?u su?t cao dành cho ng??i làm các công vi?c sáng t?o, chuyên gia, ho?c game th? – chúng tôi ?ã có nh?ng máy tính xách tay ?? m?nh m? ?? c?nh tranh v?i nh?ng gì mà máy tính ?? bàn cung c?p.
 • Máy tính xách tay siêu g?n cho nh?ng ng??i luôn luôn di chuy?n.
 • Máy tính xách tay giá r? cung c?p cho b?n c? hi?u su?t và s? ti?t ki?m
 • Máy tính xách tay 2-trong-1 sáng t?o v?a là máy tính b?ng, v?a ch?a m?t ph?n mà b?n ch?a t?ng th?y tr??c ?ây - cho nh?ng ai mu?n khám phá nh?ng kh? n?ng ch?a t?ng có trên s?n ph?m m?i

Máy tính xách tay Doanh nghi?p

Máy tính xách tay ThinkPad c?a chúng tôi thi?t l?p tiêu chu?n cho ?i?n toán doanh nghi?p. C?ng cáp và ?? tin c?y cao, các máy tính xách tay l?n b?n 2-trong-1 giúp b?n làm vi?c hi?u qu? trong m?i môi tr??ng. T? vi?c x? lý ?? h?a cao c?p ??n công ngh? màn hình c?m ?ng tiên ti?n, t? h? tr? bút ??n th?i l??ng pin dài - ThinkPad cung c?p ??y ?? nh?ng công c? b?n c?n, giúp b?n làm vi?c hi?u qu? b?t c? n?i nào b?n ?i.

Máy tính xách tay ch?i game

Game th? không còn c?m th?y b? ràng bu?c v?i máy tính ?? bàn n?a.Legion c?a Lenovo mang l?i cho b?n l?i th? ? b?t k? n?i nào. B?n ch?i game h?ng n?ng? Chúng tôi ?ã giúp b?n trang b? cho máy tính xách tay card ?? h?a r?i và CPU có th? ép xung. Chúng tôi c?ng có các tùy ch?n ngân sách dành cho nh?ng game th? thông th??ng. Tuy nhiên dù b?n ch?n phiên b?n nào ?i n?a thì c?ng s? ???c ??m chìm trong không gian âm thanh và hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t

Máy tính xách tay bi?n hình

S?n sàng cho m?t cái gì ?ó khác h?n? V?i máy tính xách tay Yoga, máy tính b?ng và máy tính b?ng 2-trong-1 c?a chúng tôi - b?n s? tìm th?y nh?ng cách m?i ?? làm nh?ng gì mình yêu thích. Màn hình r?c r? và âm thanh s?ng ??ng. Máy tính b?ng ho?t ??ng nh? máy chi?u phim ho?c chi?u thuy?t trình. Bút h? tr? cho các ngh? s?, nhà thi?t k? và Bàn phím Halo không gi?ng nh? b?t c? ?i?u gì b?n t?ng th?y tr??c ?ây. T?t c? ?ang ch? b?n khám phá.

Apply Filters
友情链接:叉叉电竞  叉叉电竞  雷火电竞APP下载